Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  26.05.2016р. зміна складу посадових осіб емітента


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

24.05.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.05.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

98 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

25.05.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

26.05.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.05.2016

припинено повноваження

Директор

Номеровська Анастасiя Миколаївна

АО № 295594
29.09.2015 Бабушкiнський РВ у м. Днiпропетровську ГУДМС в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (надалi - Товариство) вiд 23.05.2016 р. прийнято рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Номеровською Анастасiєю Миколаївною (паспорт серiї АО № 295594, виданий Бабушкiнським РВ у м. Днiпропетровську ГУДМС України в Днiпропетровськiй областi 29.09.2015р.) про припинення, покладених на неї повноважень директора Товариства за власним бажанням, припинити повноваження директора Товариства, покладенi на Номеровську А.М., з 23.05.2016р. Перебувала на данiй посадi з 27.10.2015р. (7 мiсяцiв).
Вказанi вище особи, акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

23.05.2016

обрано

Директор

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

АН № 064617
09.10.2002 Iндустрiальним РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (надалi - Товариство) вiд 23.05.2016 р. прийнято рiшення: 2. Обрати з 24.05.2016р. безстроково директором Товариства Подгорну Вiкторiю Вiталiївну (паспорт серiї АН № 064617, виданий Iндустрiальним РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 09.10.2002 р.) на пiдставi її заяви, за сумiсництвом з встановленням їй неповного робочого часу. Протягом останнiх п’яти рокiв за основним мiсцем роботи займала посади: економiста АКБ «Базис» (з 28.09.2009 р. ПАТ «АКБ «Базис»), економiста фiнансового вiддiлу ПАТ «ФБ «Перспектива», економiста ПАТ «КБ «Транспортер», за сумiсництвом обiймала посади: економiста ПАТ «Бiржова Група Перспектива», економiста вiддiлу розвитку фiнансових послуг ПАТ «ФК «Сучаснi Кредитнi Технологiї».
Вказанi вище особи, акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

ProEmitent.INFO